Niutek I

W żłobku Niutek I korzystamy z dofinansowania z Urzędu Miasta Poznania. Miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi jedynie 650 zł.

Cena zawiera koszty zajęć dodatkowych, wizyt lekarskich, środków higienicznych (bez pieluch).

Miesięczna opłata za wyżywienie w formie ryczałtu - 270 zł. 

Rodzice ponoszą miesięcznie łączną opłatę obejmującą również opłatę za wyżywienie:

od 01.03.2021r. do 31.08.2022r. w wysokości 920 zł.

W związku z przyjęciem dziecka do żłobka rodzice są zobowiązani zapłacić jednorazową opłatę rekrutacyjno-administracyjną w kwocie 620 zł., 

 

DOTACJA Z URZĘDU MIASTA:

W celu zapisania dziecka do żłobka z dofinansowaniem z Urzędu Miasta prosimy o wejście na stronę: https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/nabor/ i wypełnienie zamieszczonego tam wniosku. Wydrukowanie, podpisanie oraz dostarczenie do biura Tarionus  s.c. przy ul. Ratajczaka 26/8, lokal 113 w Poznaniu lub bezpośrednio do żłobka.
Uwaga! 
Dotację Miasta Poznania otrzymują jedynie ci rodzice, którzy w zgłoszeniach identyfikacyjnych, składanych na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, wskażą jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.

1. W celu weryfikacji spełnienia powyższego warunku rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia Usługodawcy poniższych dokumentów:

a)  kserokopii aktualnych  zeznań podatkowych,

b)  potwierdzenia złożenia zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego:

- w przypadku osobistego składania zeznania podatkowego  - kserokopia pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą Urzędu Skarbowego,

-  w przypadku wysyłki elektronicznej – kserokopii Urzędowego Poświadczenia Odbioru tzw. UPO,

-  w przypadku przesyłania zeznania podatkowego pocztą – kserokopii potwierdzenia nadania.

c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – dotyczy wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się podatkiem liniowym (zeznanie roczne PIT 36L).

d) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie szczepień przez dziecko. Powyższy warunek nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień (wówczas rodzice zobowiązani są potwierdzić to właściwym zaświadczeniem).

2. W przypadku zmian w zgłoszeniu identyfikacyjnym, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przedłożyć Usługodawcy  kserokopię odpowiedniego zgłoszenia aktualizującego                              z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego z datą najpóźniej na dzień przyjęcia dziecka do żłobka.

3. Powyższe warunki muszą być spełnione przez obojga rodziców.

4. Za osoby samotnie wychowujące dziecko będą uznane tylko te, które w zeznaniu rocznym wskażą, że rozliczają podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

5.Dopuszcza się możliwość przyjęcia do żłobka dziecka, którego rodzic/rodzice/opiekun/opiekunowie prawni są osobami bezrobotnymi.

W powyższym przypadku dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, które rodzic powinien przeznaczyć na aktywne poszukiwanie pracy.

Powyższy zapis nie dotyczy rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów prawnych, którzy opiekują się dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością oraz rodzin wielodzietnych (rodzina wielodzietna to rodzina zamieszkała na terenie miasta Poznania, mająca na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci do ukończenia 18. roku życia (a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25.  roku życia) lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. 

 
 
Informacje w sprawie rekrutacji: 794 268 020