Przebieg rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne

 1. Rekrutacja będzie odbywała się w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc w Projekcie.
 2. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do uczestnictwa w Projekcie prowadzi Specjalista ds. dokumentacji i administracji.
 3. Sposoby informowania o rekrutacji:

            - plakaty,

            - banery rekrutacyjne,

            - strona www.

 1. Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z trzech etapów.

Etap I:

 1. W ramach Etapu I osoba chcąca uczestniczyć w Projekcie zobowiązana jest do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie internetowej projektu, w biurze Projektu, żłobku.
 2. Rezerwacja miejsca następuje po przesłaniu formularza rekrutacyjnego e-mailem, faksem, pocztą lub dostarczeniu osobiście do biura Projektu lub żłobka.
 3. Zgłoszenia wprowadzane będą według daty i godziny ich wpływu do rejestru utworzonego dla potrzeb rejestracji.
 4. Wstępne zakwalifikowanie kandydata do projektu zależy od:

a)      spełnienia kryteriów określonych w § 3 ,

b)      kolejności zgłoszeń,przy czym w pierwszej kolejności kwalifikowani będą:

-  niepełnosprawni rodzice,

- rodzice posiadający niepełnosprawne dziecko,

- rodzice z najniższą płacą za wykonywanie pracy zawodowej.

 1. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa.
 2. W przypadku błędów formalnych w zgłoszonych dokumentach, kandydat zostanie telefonicznie lub e-mailowo poproszony o uzupełnienie braków w ciągu 2 dni roboczych. Nie złożenie uzupełnień w terminie powoduje skreślenie zgłaszającego się z listy uczestników, a na jego miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Etap II:

 1. W ciągu 5 dni roboczych od złożenia lub przesłania formularza rekrutacyjnego należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną:

- zaświadczenie od pracodawcy o powrocie do pracy po urlopie  macierzyńskim /rodzicielskim/wychowawczym i zarobkach (druk po pobrania ze strony www.zlobki.poznan.pl, w biurze projektu lub  żłobku)

-kserokopię dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności potwierdzony za zgodność z oryginałem przez kandydata na uczestnika projektu (dotyczy rodziców posiadających stopień niepełnosprawności oraz rodziców posiadających niepełnosprawne dziecko)

- oświadczenie o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej po zakończeniu sprawowania opieki nad dzieckiem (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

 1. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
 2. Przeprowadzona zostanie weryfikacja zgłoszeń pod względem wysokości zarobków.

 

Etap III:

 1. Na podstawie dostarczonych w wymaganym terminie dokumentów wskazanych w pkt.7 oraz przy zachowaniu pierwszeństwa realizator Projektu ostatecznie kwalifikuje uczestników do Projektu.
 2. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu telefonicznie lub mailowo i zobowiązane do wstawienia się do biura Projektu w celu podpisania następujących dokumentów:

- deklaracji uczestnictwa w Projekcie,

- umowy,

- wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka,

- formularza „dane uczestnika projektu”,

- oświadczenia uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych.

W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika Projektu, znajdującego się na liście podstawowej, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej, otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.