Rekrutacja do żłobka Niutek II

PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO
ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka:
 2. w formie elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/
 3. w formie papierowej (formularz dostępny na miejscu w każdym żłobku)
 4.  Podpisany wniosek rodzice/opiekunowie prawni dostarczają do żłobka wskazanego we wniosku jako 1 preferencja.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni wraz z wnioskiem przedstawiają:
 6. kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pierwszej strony zeznania rocznego z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego aktualnego na dzień zapisania dziecka do żłobka

lub w przypadku zmian w zgłoszeniu identyfikacyjnym kserokopię odpowiedniego zgłoszenia aktualizacyjnego z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego z datą najpóźniej na dzień przyjęcia dziecka do żłobka

lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

UWAGA! Warunek zamieszkiwania w Poznaniu i rozliczania podatku dochodowego na rzecz Miasta Poznań dotyczy obojga rodziców.

Za osoby samotnie wychowujące dziecko będą uznane tylko te, które w zeznaniu rocznym wskażą, że rozliczają podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.           

 1. kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przez dziecko. Powyższy warunek nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne
   do wykonania szczepień. Powyższe rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani potwierdzić właściwym zaświadczeniem.
 2. W przypadku konieczności edycji złożonego już wniosku należy kontaktować
   się ze żłobkiem I preferencji, który jest administratorem wniosku.
 3. Każda zmiana wymaga ponownego wydrukowania wniosku, podpisania go przez rodziców/opiekunów prawnych i dostarczenie do żłobka I preferencji.
 4. W przypadku zmiany żłobka, znajdującego się w I preferencji rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać od żłobka I preferencji składane do tej pory wnioski
   i dokumenty i dostarczyć je wraz z wydrukowaną i podpisaną nową wersją złożonego wniosku do żłobka, który aktualnie znajduję się w I preferencji. 
 5. W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka innego niż ten wskazany w I preferencji rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać od żłobka I preferencji składane
  do tej pory wnioski i dokumenty i dostarczyć je do żłobka, który zadeklarował możliwość przyjęcia dziecka do żłobka.
 6. Niedozwolone jest składanie dla jednego dziecka więcej niż jednego wniosku. Zgłoszenie w wersji elektronicznej można wypełniać wielokrotnie. Ważna jest
  ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i złożona w żłobku I preferencji. Pozostałe zgłoszenia są automatycznie usuwane z systemu.